کنسرت آرش و مسیح

مرکز همایشهای بین المللی تبریز
چهار شنبه
8 اسفند
  • ساعت 18:00
  • مرکز همایشهای بین المللی تبریز
چهار شنبه
8 اسفند
  • ساعت 21:00
  • مرکز همایشهای بین المللی تبریز
پنجشنبه
9 اسفند
  • ساعت 18:00
  • مرکز همایشهای بین المللی تبریز
پنجشنبه
9 اسفند
  • ساعت 21:00
  • مرکز همایشهای بین المللی تبریز
logo